'

پلمب ۲۲ مرکز فروش مواد مخدر در حاشیه شهر مشهد

پلمب ۲۲ مرکز فروش مواد مخدر در حاشیه شهر مشهد

1

در ادامه اجرای طرح مبارزه با فروش مواد مخدر در حاشیه شهر مشهد صبح شنبه چهارم دی ۲۲ مرکز خرده توزیع مواد مخدر با حضور معاون دادستان و نیروی انتظامی در محله خواجه ربیع مشهد پلمب شد و متخلفین تحویل مراجع قضایی شدند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود.